การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและSchool Partner (SP) รร.บ้านเทพประทับ จังหวัดหนองคาย
  • นักเรียนโรงเรียนบ้านเทพประทับเรียนรู้วิธีการถอนกล้าดำนา ปีการศึกษา2561(1)
  • 10วิธีการเอาตัวรอดเมื่อลืมทำการบ้าน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเทพประทับ
  • นักเรียนสวดมนต์ทำวัตรเย็น โรงเรียนบ้านเทพประทับ ต.นางิ้ว อ.สังคม หนองคาย
  • VTR สื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โรงเรียนบ้านเทพประทับ