Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านเทพประทับ  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 9  ตำบล  นางิ้ว  อำเภอ  สังคม  จังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์  089-0910117   e-mail : Banthepprathap@gmail.com  มีเนื้อที่   57   ไร่   2  งาน  28   ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พื้นที่เขตบริการบ้านเทพประทับ ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม และหมู่บ้านใกล้เคียง