Untitled Document
2.4 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                
     
เด็กชายณัฐฐาพล  วงค์หินกอง เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วอุดม เด็กชายธนวัฒน์  ศรีคัดเค้า
     
     
เด็กชายธนาดุล  มณีกัญย์ เด็กชายรัชภูมิ  บุตรน้อย เด็กชายวิทวัส  ศรีสร้อย
     
     
เด็กชายศุภกร  ดาเหล็ก เด็กชายอรรถวิทย์  แสงแก้ว เด็กหญิงมรรคมน  กิตติศัพท์
     
 
     
เด็กหญิงกัณทิกา  แก้วบัวลม เด็กชายกมลภพ  ไตรพิมพ์