Untitled Document
2.6 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                                

เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจตรง

 

เด็กชายจันทร์โท  ปานเพชร

 

เด็กชายณัฐพล  ขิงจัตุรัส

 

                                

เด็กชายเตชินท์  ด้วงนุ้ย

 

เด็กชายธนิสร  สีหาสุทธิ์

 

เด็กหญิงกนกพร  เกตุพงษ์

 

                                

เด็กหญิงขวัญจิรา  เถาว์จันทร์

 

เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญชัย

 

เด็กหญิงปาลิตา  พงษายอยคำ

 

                                

เด็กหญิงพิชญา  เจริญศิลป์

 

เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพาแสง

 

เด็กหญิงพรธีรา  ปัดคำ

 

                                

เด็กหญิงวิรัลพัชร  สาครเจริญ

 

เด็กหญิงศิริปัญญา  ชูหิรัญ

 

เด็กชายธนวัฒน์  ดาเหล็ก

 

                       

เด็กชายกันนภัทร สายรัตน์

 

เด็กหญิงจิราภา เทวี