Untitled Document
2.8 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายจิรายุทธ์  ดาเหล็ก เด็กชายไตรภพ  รักมณี เด็กชายนวิน  ไชยสิทธิ์
เด็กชายพัฒนพล  แผงนอก เด็กชายพรหมราช  นินนามะ เด็กชายวรินทร  มหาพรม
เด็กชายศิรวิทย์  ใสสะอาด เด็กชายศิรายุ  ขอพระจันทร์ เด็กชายอดิศร  ศรีสร้อย
เด็กชายอนันต์  โสภารักษ์ เด็กหญิงกฤติยา วรรณดี เด็กหญิงญาณิศา  ทองหม่อม
เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุดใจ เด็กหญิงพรไพลิน พวงทวี เด็กหญิงพลอยกมล  สุทธิ
เด็กหญิงอรอุมา  เดิ่นกลาง เด็กหญิงปราณปรีญา นิรภัฎนรภัทร เด็กชายทิวัตถ์  คำฮ้อ