Untitled Document
2.9 : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายชนาธิป  นาราช เด็กชายธวัช  เทียมภักดี เด็กหญิงขวัญจิรา  ใสสะอาด
     
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพชรคีรี เด็กหญิงณัฐนันท์  คำพรมมี เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อดทน
     
เด็กชายรัตติ  ศรีทะบาล เด็กหญิงพุทธรักษา  ปานเพชร เด็กชายธีรยุทธ์  อุประถา
     
   
เด็กหญิงสิรินาถ  คูณราช