Untitled Document
2.1 : ชั้นอนุบาลปีที่ 1
     
เด็กชายกรวัฒน์  สายรัตน์ เด็กชายณัฐนนท์  สายบุญเลิศ เด็กชายพบธรรม  ใฮงาม
     
     
เด็กชายวุฒิชัย  วังเวิน เด็กชายวรเมธ จินามณี เด็กชายศุภกิจ  ผาแดง
     
     
เด็กชายอเมริกัน  บุญดี เด็กชายอาทิวราห์  จากมา เด็กหญิงจุฑาศกร  นครศรี
     
     
เด็กหญิงปพิชญา  วรรณิวาส เด็กหญิงปลิดา ชัยลิตร เด็กหญิงสิริกาญจน์ นันทะกุล
     
     
เด็กหญิงสิรีธร เทียมดามา เด็กหญิงปุรณิศา  อินเตชะ เด็กหญิงชวัลลักษณ์  มั่นคง
     
     
เด็กชายธนภัทร พิมพาแสง