Untitled Document
2.2 : ชั้นอนุบาลปีที่ 2
                                                                                                                                                                                                      
เด็กชายเจษฎา  เสริมสร้าง เด็กชายชฎายุ  คำเรืองศรี เด็กชายธันวา เทียมภักดี
     
     
เด็กหญิงณัชชา  แดงนามวงศ์ เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดมศิลป์ เด็กหญิงภัทชอร จูมพลา
     
     
เด็กหญิงวิรดา  ลำงาม เด็กหญิงวรรณกาญต์ บุญจูง เด็กหญิงสุภัสสร ภูมิสะอาด 
     
     
เด็กหญิงธีรกานต์ วงษ์สมบัติ เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมราช เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เหล่าธรรม