Untitled Document
2.3 : ชั้นอนุบาลปีที่ 3
                                                                                                                                                                                                      
เด็กหญิงปนัดดา  ดีสี เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง เด็กหญิงวิสุดาจันทร์  บุนมานัส
     
     
เด็กหญิงอุดมพร  สุพะผา เด็กหญิงอนุสรา  ไก่แก้ว เด็กหญิงอริสรา  กล้าหาญ
     
     
เด็กหญิงกัญญพัชร  สุขะ เด็กชายศุภกิจ  เทียมดามา เด็กหญิงกรนันท์  สารพันธ์
     
     
เด็กชายวีระวัฒน์ สมใจ เด็กหญิงภัคจิรา  นามวงค์