Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านเทพประทับ  ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2526  เดิมที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวน  (เขตป่าพานพร้าวแก้งไก่)  ต่อมาได้สัมปทานป่าไม้โดยบริษัทเลื่อยจักรสินชัย  อำเภอศรีเชียงใหม่  พื้นที่แห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นป่าเสื่อมโทรม  ทางราชการโดยกรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้  ตามโครงการต่อต้านภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคที่ 2  ส่วนหน้าจังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดสรรสถานที่ดังกล่าวให้กับทหารผ่านศึก  และราษฎรผู้ซึ่งไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง  ใช้เป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย  โดยให้ชื่อโครงการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านนิคมยุทธศาสตร์  โดยจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเป็นที่ทำกินครอบครัวละ  15  ไร่  ใช้เป็นที่อยู่อาศัยครอบครัวละ  2  งาน  จัดตั้งหมู่บ้านโดยนายประเสริฐ  โยธีพิทักษ์  นายอำเภอสังคม  และใช้ชื่อว่าหมู่บ้านเทพประทับ  หมู่ 9 ตำบลนางิ้ว  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  โดยมีนายสุวรรณ  ยาแดงเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียน

          สืบเนื่องมาจากเด็กนักเรียนที่อพยพติดตามผู้ปกครองมาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีที่เรียนหนังสือ  ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียง  ผู้ปกครองจึงได้พร้อมกันขอร้องทางราชการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้าน  ดังนั้นเมื่อวันที่  12  เมษายน  2526  ทางโรงเรียนเทา-นาบอน  จึงได้รับหนังสือจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสังคม  ที่ ศธ 1433.07/288  ลงวันที่  12  เมษายน  2526  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนตามคำขอของราษฎร  เพื่อให้ทางโรงเรียนพิจารณาเตรียมสถานที่  ต่อมาเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2526  ทางโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน  ได้รับหนังสือ  ที่ ศธ  1433.07/548  ลงวันที่  9  พฤษภาคม  2526  พร้อมประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาขาบ้านเทา-นาบอน  สาขาที่ 1  โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน  สาขาบ้านเทพประทับ  1  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  57  ไร่  2  งาน  28  ตารางวา  ติดกับถนน ร.พ.ช.  สายบ้านม่วง-เทพประทับ  ชาวบ้านโดยการนำของนายสุวรรณ  ยาแดง  ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  18  เมตร  สร้างโดยวัตถุไม้ทุบเปลือกและไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคา