Untitled Document
1.6 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
    จัดการศึกษาตามหลักวิถีพุทธ ยึดหลักวิถีชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงการทุจริต

พันธกิจ
    1.  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ปฏิบัติตามหลักวิถีพุทธ ยึดหลักวิถีพุทธ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
    2.  พัฒนาระบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    3.  จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
    4.  การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโปร่งใสตรวจสอบได้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
    5.  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

 

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก
    1. ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตามหลักวิถีพุทธวิถีชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
    3. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
    4. มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน