Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ.ระบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 13 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับบ 2 พ.ศ. 2551
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมแบับที่ 4 พ.ศ 2562
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-08
 
พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 23 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
โหลด : [ 20 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.3)
โหลด : [ 19 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.4)
โหลด : [ 20 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
โหลด : [ 20 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )